Erik Rören

Erik Rören är en Svensk konstnär som bor och verkar i Gnesta, Sörmland.

Med sin bakgrund i street art och med sin bas i skulptur arbetar Erik med frågor kring offentliga rummet och samhällets gemensamma sociala ansvar.

I offentliga rummet samarbetar konstnären med Signe Johannessen med metoder som påverkar en given miljö genom att undersöka behoven hos den aktuella platsen och de individer som vistas där. Detta görs ofta genom täta samarbeten med utvalda deltagargrupper. Erik och Signe`s processer innebär att en kollektiv, kontextspecifik arbetsprocess  påverkar slutresultatet. De strävar efter att öppna upp offentliga rum och göra dem relevanta och lustfyllda för flera olika grupper i samhället. Tillsammans arbetar konstnärerna aktivt för ett öppnare, mer inkluderande och mer tillåtande samhällsklimat. Gemensamma arbetsprocesser där olika samhällsskikt inkluderas får sätta parametrar och förutsättningar för verket. I offentliga rummet arbetar Erik och Signe för att konsten skall beröra människor och för att göra verk som är relevanta i vår samtid.

Konstnärerna vill vidareförmedla känslan de själva har när de arbetar i offentliga rummet, att en som människa kan påverka det gemensamma rummet och samhället i stort. Deras arbete kan anses som ett demokratifrämjande projekt där känslan av vanmakt som av många medborgare kan upplevas i samhället byts ut mot upplevelsen av att vara delaktig i en faktisk förändringsprocess. Erik och Signe strävar efter att belysa maktstrukturer i samhället, På det sättet förflyttar de konstprocessen och deltagarna närmare slutresultatet, beslutsfattandet och i förlängningen beslutsfattarna. Deras gemensamma konstnärskap i offentliga rummet handlar om att förflytta makt genom glädje, gemenskap och dialog.

Läs mer på:
https://bestiariumproduktion.se
https://rorenjohannessen.se